Ogłoszenia Gdańsk na Dodajnowe.pl > Regulamin

Regulamin

I. Podstawowe definicje

Dodajnowe.pl - lokalny serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej Dodajnowe.pl, będący platformą ogłoszeniowa, która umożliwia przeglądanie i zamieszczanie ogłoszeń z Krakowa o okolic.
Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z Dodajnowe.pl.
Ogłoszenie - strona/przestrzeń serwerowa Dodajnowe.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
Administrator - podmiot zarządzający i rozwijający portal z ogłoszeniami Dodajnowe.pl.
Regulamin - niniejszy regulamin

II. Ogólne warunki korzystania

 1. Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego Dodajnowe.pl jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
 2. Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym i firmom publikowanie oraz bezpłatne przeglądanie ogłoszeń drobnych za pomocą sieci Internet. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.
 3. Z serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
 4. Aby opublikować ogłoszenie na łamach serwisu należy posiadać działającą skrzynkę e-mail, której poprawny adres należy podać przy dodawania ogłoszenia. Użytkownik podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania ww. danych, użytkownik jest administratorem danych w tym zakresie. Rola serwisu ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych w celu udostępnienia ich innym użytkownikom serwisu. Podane dane dostępne są na stronach serwisu do momentu skasowania ogłoszenia, w którego treści były zawarte.
 5. Aktywacja bezpłatnego ogłoszenia odbywa się automatycznie poprzez uzupełnienie i wysłanie formularza „Dodaj ogłoszenie” znajdującego się w sewisie.
 6. Serwis ogłoszeniowy zastrzega sobie możliwość rozsyłania komunikatów technicznych związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały wykorzystane do publikacji ogłoszeń.
 7. Każde ogłoszenie należy przyporządkować do właściwej kategorii. Ogłoszenia komercyjne (pochodzące od firm) należy dodawać tak, aby nie zniechęcać użytkowników do korzystania z serwisu. Treść ogłoszenia powinna być czytelna i nie może wprowadzać użytkowników w błąd.
 8. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo, dobre obyczaje, zasady moralne przyjęte przez społeczeństwo polskie, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich, netykietę (np. kilka ogłoszeń o identycznej treści), wątpliwej wartości, reklamujących inne strony www (w szczególności reklamujących inne serwisy ogłoszeniowe), przedstawiających ofertę sklepów, zawierających płatne numery telefonów, dodawanych z tymczasowych skrzynek e-mail.
  W szczególności zabrania się oferowania:
  • pisania prac maturalnych i dyplomowych
  • zarabiania w internecie przez odbieranie emaili, oglądanie reklam
  • zarabiania w internecie przez wypełnianie ankiet
  • zarabiania przez uczestniczenie w piramidach finansowych
  • zarabiania przez uczestniczenie grach hazardowych
  • pracy w agencjach towarzyskich i usług świadczonych przez nie
  • usług i ofert o charakterze erotycznym (spotkania sponsorowane itp.)
  • leków i produktów farmaceutycznych
  • usług ezoterycznych
  • rzeczy pochodzących z kradzieży
  • wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów) i alkoholowych
  • kopii materiałów chronionych prawem autorskim
  • materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia
  • materiałów pornograficznych
  • broni (włączając noże, wiatrówki, broń pneumatyczną i paralizatory)
  • amunicji i materiałów pirotechnicznych
  • narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
 9. Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu tj. nie zamówionych ofert handlowych, reklam serwisów internetowych, wirusów i trojanów itd. Użytkownik serwisu, który w odpowiedzi na swoje ogłoszenie otrzymał spam powinien o tym fakcie powiadomić administratora serwisu.
 10. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia.
  W szczególności serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
  • za to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez osoby i firmy trzecie. Użytkownik powinien mieć świadomość, że treść każdego opublikowanego ogłoszenia (w tym podane numery telefonów lub w sposób jawny adresy e-mail) zostanie zindeksowana przez wyszukiwarki internetowe, które mogą przez pewien czas przechowywać i udostępniać w wynikach wyszukiwania kopię ogłoszenia nawet po usunięciu ogłoszenia z serwisu
  • umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych
 11. Konsekwencje prawne wszelkich czynności dokonywanych w ramach niniejszej witryny ponosi wyłącznie użytkownik. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów oraz konsekwencji prawnych publikacji (składania) ofert.
 12. Serwis zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ogłoszeń bez podawania przyczyn.
 13. Zabrania się kopiowania ogłoszeń (w całości lub części) w celu umieszczenia ich w innym serwisie ogłoszeniowym.
 14. Ciasteczka (cookie) - serwis ogłoszeniowy wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Użytkownik korzystając z serwisu wyraża zgodę na zapisywanie na swoim terminalu (komputerze, telefonie itp.) plików cookie oraz akceptuje politykę prywatności serwisu ogłoszeniowego. Współczesne przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie plikami cookie, a w szczególności pozwalają na ich usuwanie lub na całkowite wyłączenie ich obsługi. Przeglądarki internetowe oferują również pracę w tzw. "trybie prywatności (incognito)", w którym pliki cookie zapisywane są tylko tymczasowo tj. na czas trwania sesji przeglądarki. Nie wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej serwis ogłoszeniowy traktuje jako świadomą zgodę użytkownika na zapisywanie plików cookie, co ma umożliwić poprawne działanie serwisu.
 15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie.

III. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres admin@dodajnowe.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu Dodajnowe.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

Polecamy

Murarze Belgia

Zapytaj o cenę!

Hydraulicy Belgia

Zapytaj o cenę!

Pomoc Finansowa

10000 zł